تاریخ :مهر ۳۰, ۱۴۰۰

تصویر سه مجموعه انسان در سوره فاتحه (۱)