تاریخ :مهر ۳۰, ۱۴۰۰

دسته بندی انسان ها بعد از آیات محکم و متشابه