تاریخ :مهر ۳۰, ۱۴۰۰

عاقبت کسی که رابطه بین خود و خدا را قطع کند