تاریخ :مهر ۳۰, ۱۴۰۰

#قرآن_با_رحمت_سخنش_را_آغاز_میکند