تاریخ :مهر ۳۰, ۱۴۰۰

چیزهای مهم را باید اینجور از الله طلب کرد!